Kişisel Veri Başvuruları

Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Sadece isim, soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kesin teşhis sağlayan bilgiler dışında fiziki, ekonomik, ailevi, sosyal ve diğer özelliklere ait bilgiler de kişisel veri kapsamında değerlendirilir.

Bireyler veri sorumlusuna başvuru yaparak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmesi halinde talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel Veri Başvuru Hakkı

6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun 11. maddesine göre birey kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ait bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme
 • Kişisel verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ya da yurt dışında 3. kişilere aktarıldığını öğrenme
 • Eksik ya da yanlış işlenmesi halinde kişisel verilerin düzeltilmesini isteme
 • İlgili kanunun 7. maddesindeki şartlar kapsamında silinmesini ya da yok edilmesini isteme
 • Otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi şartıyla kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak kişisel verilerin işlenmesinden dolayı zarara uğrama durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Yazılı Olarak Yapılan Başvurular

Hukuka aykırı ya da haksız veri paylaşımından kaynaklanan hukuki riskleri bertaraf edilmesi hakkını Bahis Kurulu saklı tutmaktadır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şirket tarafından kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi talep edilebilir.

Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde şirketimiz mesuliyet kabul etmez.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve tebliği ile ilgili maddeler uyarınca veri sorumlusu olarak bahis kurulu yapılacak olan başvuruları yazılı başvuru usulü ya da elektronik ortamda başvuru usulü bir de sunulması durumunda değerlendirmeye alır.

Yazılı olarak yapılan başvurularda kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından yapılan başvuru tarihi kabul edilir. Diğer yöntemler kullanılarak yapılan başvurularda talebin şirkete ulaştığı tarih kabul edilir.

Elektronik Ortam Yolu İle Yapılan Başvurular

İlgili kanunun 13. maddesine göre başvurular niteliğine göre en fazla 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuçlanan başvurular ile ilgili cevaplar kişisel verisi işlenen gerçek kişi elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilir.

Elektronik ortam yolu ile yapılan başvurular kayıtlı olan elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından bildirilen bir şirket sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresi kullanılarak gerçekleştirilir.

Elektronik ortamda resmi web sitesine yapılacak olan başvuruda Bahis Kurulu adres konu kısmında kişisel verilerin korunması kapsamında bilgi talebi ifadesi yer almalıdır. Başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

Bahis Kurulu tarafından kimliğin tespit edilmesi amacıyla bazı belgeler istenebilir. Kanuna göre kişisel veri kavramının dört unsuru bulunmaktadır;

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir
 • Gerçek kişi
 • İlişkin
 • Her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular

İlgili kanundaki kişisel veri tanımı Adalet Komisyonu raporuna sıklıkla atıfta bulunan Avrupa Birliği Direktifi ile aynıdır. İlgili kişiler kanunun uygulanması ile alakalı taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadır.

Kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kanun tarafından kademeli başvuru usulü uygun görülmüştür. Bireylerin sahip olduğu hakları kullanabilmeleri adına önce veri sorumlusuna başvurması zorunluluktur.

Bu konuda istenen sonuca ulaşamayan bireyler kurula şikayet yoluna gidebilir, veri sorumlusuna başvuru yapmadan önce kurula şikayet hakkı bulunmaz. Ancak hak ihlaline yönelik doğrudan yargı organlarına başvurulması yönünde kişilik hakları ihlal edilen bireylerin önünde hiçbir engel yoktur.

Dolayısı ile konu yargıya intikal etmeden önce veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu bulunmaz. Veri sorumlusuna başvurular iki farklı yöntem ile yapılır, ilki olan yazılı başvuru ıslak imzalı belge ile yapılır. Diğer temel hüküm olan elektronik imza ile yapılan başvurularda belgeler elektronik imza ile imzalanmış şekilde olmak zorundadır.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Bahis kurulu tarafından tüm kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. İlgili kanunun 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi esnasında dikkat edilen temel ilke ve prensipler şu şekildedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleme; işletmemiz tarafından kişisel verilerin işlenmesinde hukuki düzenlemeler ile getirilen ilkeler kapsamında dürüstlük ve genel güvenlik kurallarına uygun hareket edilir.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama; işletmemiz kendi meşru menfaatlerini kişisel veri sahiplerinin temel haklarını dikkate alarak doğru ve güncel olmasını sağlar.
 • Açık, belirli ve meşru amaçlar ile işleme; şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını kesin ve açık şekilde belirlenmiş durumdadır.
 • İşleme amacı ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma; şirketimiz kişisel verileri belirlenen amaç dışında işlenmesinden kaçınmaktadır.
 • Mevzuatın öngördüğü nedenler için gerekli olan sürede muhafaza etme; şirketimiz mevzuat uyarınca öngörülen ya da işlendikleri amaç adına gerekli olan süre içerisinde kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Hususları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği bahis kurulu olarak hazırlanan kurallar arasında uyumsuzluk bulunması durumunda öncelikli olarak kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Değişen mevzuat hükümleri ya da şirket politikasından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle gerekli olan güncellemeler Bahis Kurulu tarafından yapılır ve web sitesinde güncel versiyon yayınlanır.

Kullanıcılar web sitesine girmeden önce kişisel verilerin korunması kurallarını okuduklarını ve buradaki tüm konulara uyacaklarını kabul eder. Aynı zamanda web sitesinde yer alan içeriklerin, işletmeye ait elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının hukuk muhakemeleri kanununa göre kesin delil sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İçerik Videosu